(1)
Taher , M. D. .; Salih, S. M. . Image Schema Analysis of Synonymy, Hyponymy, and Metonymy Relations. Polytechnic J. Hum. Soc. Sci. 2024, 5, 171-180.