زێرۆ ف. ز. .; یابە پ. ک. ا. . کاریگەری هەڵاوسانی یاساسازی لەسەر ئاسایشی یاسایی-یاساکانی باج وەک نموونە. Polytechnic Journal of Humanities and Social Sciences, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 1-17, 2024. DOI: 10.25156/ptjhss.v5n1y2024.pp1-17. Disponível em: https://journals.epu.edu.iq/index.php/ptjhss/article/view/1442. Acesso em: 24 jul. 2024.