زێرۆ فتحی زێرۆ, and یابە پ.ی.د کمال انور. 2024. “کاریگەری هەڵاوسانی یاساسازی لەسەر ئاسایشی یاسایی-یاساکانی باج وەک نموونە”. Polytechnic Journal of Humanities and Social Sciences 5 (1):1-17. https://doi.org/10.25156/ptjhss.v5n1y2024.pp1-17.